ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг IPTV телебачення

в мережі оператора телекомунікацій 

 

Даний Публічний договір відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України встановлює істотні умови надання Провайдером Програмної Послуги Послуг IPTV телебачення в Мережі Оператора телекомунікацій невизначеному колу фізичних осіб (Абонентам), та є пропозицією (офертою) у розумінні положень ст. 641 Цивільного кодексу України укласти договір на отримання Послуг IPTV телебачення.

Даний Публічний договір є договором приєднання у розумінні положень ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Провайдером Програмної Послуги та Оператором телекомунікацій у цьому тексті та в Тарифних планах. Абонент не має права запропонувати свої умови Публічного договору, а може лише приєднатися до запропонованого Договору в цілому та отримувати Послуги IPTV телебачення за принципом “як є”.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У даному Публічному договорі терміни вживаються у такому значенні:

Абонент — фізична особа, що уклала з Оператором телекомунікацій договір про надання телекомунікаційних послуг та згодна отримувати в Мережі Послуги від Провайдера ПП.

Договір — Публічний договір про надання послуг IPTV телебачення.

Інтернет-сайт — Інтернет – ресурс Оператора телекомунікацій з доменною адресою http://prosto.net/

Мережа Оператора телекомунікацій (Мережа ОТ) — сукупність майна і споруд зв’язку Оператора телекомунікацій, які він використовує на законних підставах, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг IPTV телебачення.

Провайдер Програмної Послуги (Провайдер ПП) — суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до чинного законодавства України, внесений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який має відповідну ліцензію провайдера програмної послуги Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення.

Послуга IPTV телебачення — телекомунікаційна послуга трансляції (ретрансляції) телевізійних каналів в Мережі ОТ за допомогою різних технологій (принцип технологічної нейтральності).

Оператор телекомунікацій – суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до чинного законодавства України, внесений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Тарифний план — затверджена Оператором телекомунікацій та розміщена на Інтернет – сайті сукупність пропозицій щодо вартості, умов та обсягу надання та оплати певних послуг, до яких забезпечується доступ.

1.2. Терміни, що не визначені в цьому Договорі, використовуються у значенні, передбаченому чинним законодавством України.

1.3. Договір розроблений відповідно до положень Закону України “Про телекомунікації”, Закону України “Про телебачення та радіомовлення”, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 р. №624 та зареєстрованих Мінюстом України 24.12.2012 р. за №2150/22462. У разі, якщо чинне законодавство України містить норми, які суперечать умовам цього Договору, сторони застосовують відповідні норми чинного законодавства України.

1.4. Цей Договір укладається на невизначений строк і діє з дати укладання Договору Абонентом, яка визначається моментом початку користування Абонентом Послугою IPTV телебачення.

З моменту початку користування Послугою IPTV телебачення Абонент, відповідно до положень ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається повністю та безумовно згодним з умовами цього Договору.

1.5. Місцем укладання Договору відповідно до положень ст. 647 Цивільного кодексу України є місце проживання Абонента, який отримує Послугу IPTV телебачення.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є:

2.1.1. Надання Провайдером ПП Послуг IPTV телебачення Абонентам в Мережі ОТ в обсягах та кількості, обумовлених Тарифними планами.

2.1.2. Забезпечення Оператором телекомунікацій технічної можливості доступу абонентів до Послуги IPTV телебачення Абонентам в Мережі ОТ.

 

  1. ОКРЕМІ ВИМОГИ ДОГОВОРУ

3.1. Умови Договору викладені в тексті самого Договору та Тарифних планах, які уточнюють окремі параметри Послуг IPTV телебачення, що надаються Абонентам, та оприлюднені на Інтернет-сайті. Умови Договору та Тарифних планів визначаються Провайдером ПП та Оператором телекомунікацій самостійно відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Умови Договору є обов’язковими для виконання:

3.2.1. Провайдером ПП – з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті та отримання Провайдером ПП відповідної ліцензії.

3.2.2. Оператором телекомунікацій – з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті.

3.2.3. Абонентом – з моменту укладення Договору.

3.3. Перед укладанням Договору Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору та Тарифними планами і, якщо він не згодний з їх умовами, він не може отримати доступ до Послуги IPTV телебачення.

3.4. Договір та Тарифні плани можуть бути змінені Провайдером ПП та/або Оператором телекомунікацій з обов’язковим повідомленням про це Абонентів шляхом оприлюднення на Інтернет-сайті або в засобах масової інформації не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення в дію. У разі незгоди Абонента з змінами, внесеними до Договору та/або Тарифних планів, він зобов’язаний не пізніше, ніж через сім календарних днів з моменту вступу в дію змін до умов Договору, розірвати цей Договір шляхом припинення користування Послугою IPTV телебачення. Продовження користування Послугою IPTV телебачення після спливу семи календарних днів з моменту вступу в дію змін до умов Договору свідчить про повну та безумовну згоду Абонента з внесеними змінами.

 

  1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1.  Надання Абонентам доступу до Послуг IPTV телебачення може здійснюється лише на територіях, зазначених у відповідних ліцензіях Провайдера ПП.

4.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що Провайдер ПП може на свій розсуд змінювати телепрограми та/або функціонал, які входять до Послуги IPTV телебачення. У випадках, визначених чинним законодавством України, такі зміни відбуваються без попереднього інформування Абонентів.

4.3. Абонент повинен не рідше ніж раз у три дні відвідувати Інтернет – сайт з метою своєчасного ознайомлення із можливими змінами до цього Договору. У випадку несвоєчасного ознайомлення Абонента з запропонованими змінами до Договору та /або Тарифних планів внаслідок невиконання Абонентом цієї умови Договору всю відповідальність за наслідки такого не ознайомлення несе Абонента.

 

  1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

5.1. Всі результати інтелектуальної діяльності, що використовуються та/або розміщуються у Послузі IPTV телебачення, а також сама Послуга IPTV телебачення є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняється законодавством України та міжнародним законодавством про інтелектуальну власність. Будь-яке використання розміщених в Послузі IPTV телебачення результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення Послуг IPTV телебачення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об’єктів) без дозволу Провайдера ПП або правовласника є незаконним і може бути підставою для притягнення порушників до юридичної та матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Крім випадків, встановлених Договором та/або чинним законодавством України, жоден результат інтелектуальної діяльності, розміщений в Послузі IPTV телебачення, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу правовласника.

5.3. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Послузі IPTV телебачення, надається виключно для особистого некомерційного використання Абонентом без права на відтворення таких об’єктів, у тому числі навмисне копіювання / завантаження / збереження в пам’ять електронних пристроїв Абонента, а також без права на інше використання, не передбачене цим Договором, у тому числі їх продажу, модифікації, поширення цілком або по частинах і т.п.

5.4. Будь-яке використання Послуги IPTV телебачення або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в ній, крім дозволеного в Договорі, категорично заборонено. Комерційне використання, використання в сфері HoReCa та інше використання, не передбачене цим Договором, є порушенням і може служити підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України і цим Договором.

5.5. Провайдер ПП залишає за собою право в будь-який час видаляти з Послуги IPTV телебачення будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені у ній, без повідомлення про це Абонента.

 

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

6.1. Обов’язки Провайдера ПП щодо Оператора телекомунікацій полягають виключно в забезпеченні доставки сигналу IPTV телебачення до точки взаємоз’єднання з Мережею ОТ.

6.2. Провайдер ПП має право змінювати або видаляти будь-які елементи і складові частини Послуги IPTV телебачення, обмежувати або припиняти надання всіх або будь-якого з розділів Послуги IPTV телебачення, змінювати цей Договір за власною ініціативою відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Провайдер ПП має право доводити до відома Абонента інформаційні повідомлення з використанням Мережі ОТ, зокрема вставляти в Послугу IPTV телебачення рухомий рядок, що містить організаційно-технічну або іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуги IPTV телебачення. Доведення інформації Абоненту може здійснюватися зокрема у вигляді повідомлень на e-mail, мобільний телефон тощо, а також у вигляді телефонних дзвінків на зазначені Абонентом номери телефонів.

6.4. Провайдер ПП зобов’язується не розміщувати в інформаційних повідомленнях з використанням Мережі ОТ будь-яку інформацію, що може порушувати права третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, яка описує або пропагує злочинну діяльність, а також будь-які файли, які можуть містити шкідливі програми.

6.5. Провайдер ПП зобов’язаний не розголошувати інформацію про Абонентів, отриману при укладенні цього Договору. Не вважається порушенням цієї умови розкриття інформації про Абонентів співробітникам Провайдера ПП та Оператора телекомунікацій в обсязі, необхідному для забезпечення належного надання послуг за цим Договором, а також на вимогу державних органів відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

7.1. Оператор телекомунікацій зобов’язаний безперервно забезпечувати Абоненту у Мережі ОТ технічну можливість отримання доступу до Послуги IPTV телебачення, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які спричинили неможливість надання послуг (форс-мажор), в тому числі, актів і рішень державних органів.

7.2. Оператор телекомунікацій має право проводити планові профілактичні роботи і роботи з усунення неполадок не більше ніж 24 години на місяць.

7.3. Оператор телекомунікацій зобов’язаний обмежити технічну можливість доступу Абонентів до Послуг IPTV телебачення на територіях, не зазначених у відповідних ліцензіях Провайдера ПП.

7.4. Оператор телекомунікацій має право заблокувати Абоненту доступ до Послуги IPTV телебачення у разі порушення Абонентом умов цього Договору або у випадку, якщо обґрунтовано вважатиме дії Абонента спрямованими на порушення чинного законодавства України або роботи та функціональних можливостей Послуги IPTV телебачення, підрив репутації Оператора телекомунікацій або Провайдера ПП. В цьому випадку кошти, сплачені Абонентом за користування Послугою IPTV телебачення, не підлягають поверненню Абоненту.

7.5. Оператор телекомунікацій зобов’язаний не розголошувати інформацію про Абонентів, отриману при укладенні цього Договору. Не вважається порушенням цієї умови розкриття інформації про Абонентів співробітникам Провайдера ПП та Оператора телекомунікацій в обсязі, необхідному для забезпечення належного надання послуг за цим Договором, а також на вимогу державних органів відповідно до чинного законодавства України.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

8.1. Абонент зобов’язаний використовувати Послугу IPTV телебачення тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України і прав та законних інтересів Провайдера ПП, Оператора телекомунікацій, правовласників, а також своєчасно і в повному обсязі вносити абонентську плату за користування Послугою IPTV телебачення.

8.2. Абонент зобов’язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Послуги IPTV телебачення, спроб несанкціонованого доступу до Послуг IPTV телебачення, будь-якого втручання в технічні засоби захисту Послуги IPTV телебачення або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених у ній, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якої інформації або результатів інтелектуальної діяльності, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Провайдера ПП, Оператора телекомунікацій та/або третіх осіб.

8.3. Абонент зобов’язаний надавати при укладенні договору точну, актуальну та повну інформацію про себе (далі – “Персональна інформація”). При зміні Персональної інформації Абонент зобов’язаний повідомити про таку зміну Оператора телекомунікацій протягом семи календарних днів із моменту настання таких змін, щоб забезпечити її точність, актуальність та повноту.

8.4. Абонент зобов’язаний здійснювати доступ до Послуги IPTV телебачення малолітніх і неповнолітніх осіб лише під контролем Абонента з дотриманням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

8.5. Абонент зобов’язаний виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

8.6. Починаючи користуватися Послугою IPTV телебачення Абонент підтверджує, що повністю розуміє та усвідомлює умови цього Договору і беззаперечно приймає їх.

8.7. При перегляді змісту Послуги IPTV телебачення Абонент керується власним волевиявленням.

8.8. Здійснюючи користування Послугою IPTV телебачення Абонент розуміє і погоджується з тим, що Персональна інформація може використовуватися Провайдером ПП та Оператором телекомунікацій (їх співробітниками) у зв’язку з наданням Послуги IPTV телебачення, у тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку Провайдера ПП та/або Оператора телекомунікацій, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Послуг IPTV телебачення, проведення опитувань про будь-які аспекти роботи Послуг IPTV телебачення, стягнення заборгованості відповідно до чинного законодавства України. Термін використання Персональної інформації обмежується строком користування Послугою IPTV телебачення і 3 (трьома) роками після закінчення його закінчення, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий термін. Провайдер та оператор телекомунікацій зобов’язуються не розкривати Персональну інформацію третім особам без згоди Абонента, за винятком її розкриття відповідно до чинного законодавства України.

8.9. Здійснюючи користування Послугою IPTV телебачення, Абонент надає Провайдеру ПП та Оператору телекомунікацій свою безумовну згоду на отримання Абонентом інформаційних повідомлень, передбачених цим Договором, та погоджується, що пристрої, за допомогою яких Абонент планує користуватися послугою, повною мірою відповідають необхідним технічним вимогам, а також, що Абонент згоден вчинити дії, необхідні для доступу до Послуги IPTV телебачення.

8.10. Здійснюючи користування Послугою IPTV телебачення, Абонент підтверджує і погоджується, що Послуга IPTV телебачення доступна Абоненту тільки з використанням обладнання, підключеного до мережі Оператора телекомунікацій. Абонент усвідомлює, що Послуга IPTV телебачення може бути не доступна або мати обмежену функціональність при використанні пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Послуги IPTV телебачення.

8.11. При використанні Послуги IPTV телебачення Абонент зобов’язаній не здійснювати навмисне завантаження, зберігання, публікування, поширення і надання доступу або іншим чином використання будь-якої інформації, яка є інтелектуальною власністю третіх осіб, які не давали дозвіл Абоненту на її використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги чинного законодавства України. Абонент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродавати, а також використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Послугу IPTV телебачення і (або) будь-які частини вмісту Послуги IPTV телебачення без згоди на ці дії Провайдера ПП або уповноважених представників правовласників.

8.12. Абонент має право припинити дію цього Договору, попередивши Оператора телекомунікацій про факт розірвання Договору та про припинення користування Послугою  IPTV телебачення.

 

9. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

9.1. Для отримання доступу до Послуги IPTV телебачення за цим Договором Абоненту необхідно звернутися до Оператора телекомунікацій та/або вибрати на Інтернет-сайті відповідний Тарифний план, спосіб оплати та провести оплату згідно обраного Тарифного плану. Абонент підтверджує свою згоду на оплату комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за послуги, якщо такі будуть встановлені.

9.2. Вартість Тарифних планів із доступом до Послуги IPTV телебачення та їх зміст встановлюються Оператором телекомунікацій відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Абонент самостійно визначає обсяг доступу до Послуги IPTV телебачення в рамках терміну, обсягу та інших умов надання відповідного переліку послуг, визначених в обраному Абонентом Тарифному плані. Якщо з будь-якої причини (окрім як з вини Провайдера ПП та / або Оператора телекомунікацій) Абонент не скористається наданим йому доступом до Послуги IPTV телебачення, відповідна послуга вважається наданою належним чином.

9.4. За надання доступу до Послуги IPTV телебачення за цим Договором Абонент на постійній основі сплачує Оператору телекомунікацій абонентську плату, яка є фіксованим щомісячним платежем та залежить від вартості обраного Абонентом Тарифного плану.

9.5. У разі ненадходження від Абонента абонентської плати за доступ до Послуги IPTV телебачення її надання Абоненту припиняється Оператором телекомунікацій. Відновлення надання доступу до Послуги IPTV телебачення відбувається після надходження Оператору телекомунікацій абонентської плати від Абонента в повному обсязі.

9.6. Розрахунки між Оператором телекомунікацій та Провайдером ПП за надання Абонентам Послуги IPTV телебачення відбуваються на підставі окремого договору, укладеного між Оператором телекомунікацій та Провайдером ПП.

 

10. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ IPTV ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.1. Обов’язковими умовами надання Абоненту Послуги IPTV телебачення є:

10.1.1. Наявність у Провайдера ПП відповідної ліцензії.

10.1.2. Наявність у Оператора телекомунікацій технічної можливості для забезпечення надання Абоненту доступу до замовлених Послуг IPTV телебачення.

10.2. Провайдер ПП  визначає умови доступу Абонентів до Послуги IPTV телебачення з урахуванням вимог чинного законодавства та договорів з правовласниками. При наявності певних обмежень Оператор телекомунікацій повинен обмежити доступ Абонентів до Послуги IPTV телебачення вцілому або відповідного функціоналу та/або частин Послуги IPTV телебачення.

10.3. Абонент може ознайомитися на Інтернет – сайті з доступними Тарифними планами, до яких включені Послуги IPTV телебачення.

10.4. У разі якщо доступ до Послуги IPTV телебачення вимагає наявності спеціальних умов, вони можуть бути доведені до відома Абонента шляхом розміщення відповідних інформаційних повідомлень на Інтернет-сайті та/або в інтерфейсі Послуги IPTV телебачення.

 

11. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМОЮ ПОСЛУГОЮ

11.1. Для отримання доступу до Послуги IPTV телебачення Абоненту, крім виконання дій, передбачених п. 9.1. цього Договору, також необхідно мати спеціалізовані технічні засоби, що забезпечують доступ до Послуги IPTV телебачення та взаємодію з веб – інтерфейсами (далі – Технічні засоби доступу).

11.2. Оператор телекомунікацій може надавати перелік рекомендованих Технічних засобів доступу, при використанні яких гарантується доступ до Послуги IPTV телебачення.
11.3. Усі питання, що стосуються придбання та налаштування відповідних Технічних засобів доступу для користування Послугою IPTV телебачення за цим Договором вирішуються Абонентом самостійно або у співпраці із Оператором телекомунікацій.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

12.1. Послуга IPTV телебачення може містити посилання на інші ресурси у тому числі розмішені у мережі Інтернет. Абонент погоджується з тим, що Провайдер ПП та Оператор телекомунікацій не несуть відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням Абонентом цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, здійснювані Абонентом, останній виробляє за власним волевиявленням та на свій ризик.

12.2. Провайдер ПП не несе відповідальності:

12.2.1. За виникнення перешкод, які ускладнюють або унеможливлюють доступ до Послуг IPTV телебачення в Мережі ОТ та/або в обладнанні Технічних засобах доступу Абонента.

  • За проведення ремонтних, експлуатаційних або профілактичних робіт сторонніми організаціями, що забезпечують функціонування та наповнення контентом Послуги IPTV телебачення.

12.2.3. За будь-які зміни в режимі роботи організацій, що забезпечують функціонування та наповнення контентом Послуги IPTV телебачення.

12.2.4. За ненадання доступу до Послуги IPTV телебачення в разі відсутності технічної можливості надання послуг, яка забезпечується Оператором телекомунікацій.

12.2.5. У разі нестабільності електроживлення обладнання Провайдера ПП та в інших аварійних і непередбачуваних ситуаціях, які знаходяться поза межею відповідальності провайдера ПП.

12.2.6. За будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв’язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Послузі IPTV телебачення.

12.2.7. За відповідність Послуги IPTV телебачення цілком або її частин очікуванням Абонента.

12.2.8. За будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких мереж, служб, обладнання та програмного забезпечення, яке знаходиться поза межами впливу Провайдера ПП.

12.3. Провайдер ПП та Оператор телекомунікацій не несуть відповідальність перед Абонентом або будь-якими третіми особами:

12.3.1. За будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або діловій репутації, які виникли у зв’язку з доступом Абонента до Послуги IPTV телебачення за цим Договором, у тому числі з причини не збереження Абонентом своїх даних, що забезпечують йому доступ до Послуги IPTV телебачення.

12.3.2. За дії Абонента, які порушують умови цього Договору.

12.3.3. За зміст і законність, достовірність інформації, одержаної Абонентом завдяки доступу до Послуги IPTV телебачення.

12.4. Оператор телекомунікацій несе повну відповідальність за надання Абонентам доступу до Послуги IPTV телебачення з порушенням вимог цього Договору.

12.5. Абоненте несе повну відповідальність за недержання ним умов п. 8.4 цього Договору.

12.6. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Абонента, пов’язаних з порушенням Абонентом умов цього Договору Провайдер ПП та Оператор телекомунікацій не зобов’язані надавати Абоненту допомогу при врегулюванні вказаних претензій третіх осіб.

 

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Умови, визначені в цьому Договорі, є вичерпним переліком істотних умов для даного Договору та тлумачаться відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Сторони Договору при вирішенні спірних питань, пов’язаних з цим Договором, користуються чинним законодавством України.

13.3. Якщо окремі умови цього Договору втрачають чинність, це не впливає на чинність інших умов Договору.

  1. РЕКВІЗІТИ

 

ПРОВАЙДЕР ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ:

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“УКРАЇНСЬКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГРУПА”

Включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗІ від  20.10.2011р.  № 578

Адреса: 08623,  Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Центральна, буд. 57,                пов. № 2

Код ЄДРПОУ 37184109

Телефони (044) 233-44-86, (098) 233-44-86, (050) 233-44-86, (093) 170-02-33

Директор Іжутов С. В.

 

ОПЕРАТОРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ:

-ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ХАРЛАМПОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗі від  27.09.2012 № 481 (із змінами, внесеними рішенням НКРЗІ від 22.11.2016 № 603)

Код ЄДРПОУ 2755709650
Юридична адреса: 53407 Дніпропетровська область, м. Марганець, вул.Соборна, буд.14
Поштова адреса: 53407 Дніпропетровська область, м. Марганець, вул.Єдності, буд.76
п/р 26001050216794 в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 305299
Платник єдиного податку
Телефони (050) 030-87-21, (093) 754-25-25, (067) 635-52-02

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ХАРЛАМПОВА АННА ВІКТОРІВНА

Включена до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням НКРЗі від  17.06.2010  № 271
Код ЄДРПОУ 2797615347
Юридична адреса: 53407 Дніпропетровська область, м. Марганець, вул.Соборна, буд.14
Поштова адреса: 53407 Дніпропетровська область, м. Марганець, вул.Єдності, буд.76
п/р 26002050216845 в ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 305299
Платник єдиного податку
Телефони (050) 030-87-21, (093) 754-25-25, (067) 635-52-02